De RegiogidsDe Regiogids

Disclaimer en Copyright

De Regiogids is een onderdeel van uitgeverij Rekla.
 
Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.
Uitgeverij Rekla is niet aansprakelijk voor de inhoud op deze website en evenmin voor de
inhoud op de website waar deze website naar verwijst. Uitgeverij Rekla vrijwaart zich van alle juridische consequenties.
 
Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website en alle in de website
gebruikte broncode berusten bij uitgeverij Rekla en/of haar licentiegevers. Niets uit dez
website mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieƫn,
opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uitgeverij Rekla.
 
De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor
informatieve, niet commerciƫle doeleinden onder vermelding van de bron. Uitgeverij Rekla behoudt zich het recht voor
de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende
informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hier boven beschreven, onmiddellijk te staken nadat uitgeverij Rekla dit
schriftelijk dan wel via haar website bekend heeft gemaakt.
 
De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in dat bij gebruik van de informatie zoals hierboven beschreven, hij ervoor
zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding of andere vermelde titels op eigendom steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de
vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermelding niet zullen worden verwijderd. Het niet
nakomen van deze regels impliceert automatisch schendig van het copyright.